Poprzyj zieloną energię, oddychaj czystym powietrzem

Więcej OZE,
mniej smogu

#popieramoze

Odnawialne źródła energii mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Polsce. Warto więc poprzeć nowelizację ustawy o OZE, która pozwoli na rozwinięcie produkcji czystej energii i przyspieszy walkę ze smogiem oraz innymi zanieczyszczeniami. Pozytywne zmiany wymagają zaangażowania nas wszystkich. Liczy się każdy głos poparcia.

Jakość powietrza w Polsce dramatycznie spada. Dane Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że spośród 50 najbardziej skażonych miast Unii Europejskiej aż 33 znajdują się w Polsce. Głównym winowajcą jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z domowych kotłów i pieców.

Wydobywające się z kominów związki chemiczne i pyły w połączeniu ze znaczną wilgotnością powietrza i brakiem wiatru tworzą smog.

W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one istotny wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO, w 2014 roku doprowadziły one do przedwczesnej śmierci blisko 428 tys. osób. W Polsce choroby dróg oddechowych, wywołane fatalnej jakości powietrzem, przyczyniają się do zgonu około 45-50 tys. osób rocznie. W produkcji np. czystego ciepła pochodzącego z biogazowni lub prądu z energii wiatru, wody lub słońca nie dochodzi do wytwarzania szkodliwych związków chemicznych niszczących środowisko i zdrowie ludzi. Na przykład każda MWh energii wyprodukowana przez farmy wiatrowe powoduje uniknięcie emisji około 950 kg dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów. Do 2035 roku dzięki energetyce odnawialnej możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet o 25 mln ton rocznie.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE, który został uchwalony przez Radę Ministrów, to ważny krok w dobrym kierunku.

Oni podpisali nasz list poparcia!

 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  Christian Schnell

  Wicerezes Zarządu

 • Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej

  Paweł Guziński

  Prezes Zarządu

 • Mariusz Witoński

  Prezes Zarządu

 • Ewa Malicka

  Prezes Zarządu

 • Janusz Gajowiecki

  Prezes Zarządu

 • dr Stanisław Pietruszko

  Prezes Zarządu

 • Tomasz Sęk

  Prezes Zarządu

 • Daria Kulczycka

  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu

 • Zbigniew Szpak

  Prezes Zarządu

 • Włodzimierz Ehrenhalt

  Wiceprezes Zarządu

 • Rafał Czaja

  Prezes Zarządu

 • Beata Kępińska

  Prezes Zarządu

Treść listu poparcia:

Adresat
Sejm RP
Senat RP

Szanowni Posłowie i Senatorowie,

Apelujemy o głosowanie za przyjęciem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejne skuteczne narzędzie w walce z coraz bardziej uciążliwym smogiem. Jego redukcja znacząco wpłynie na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia Polaków.

Organizacja Health and Environment Alliance oszacowała ponoszone przez Polskę koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza na 12-34 mld zł rocznie. Jego zła jakość ma poważne konsekwencje gospodarcze. Produktywność pracowników jest ograniczona, rosną natomiast wydatki na leczenie. Rocznie dochodzi do 3,5 tys. przedwczesnych zgonów, 1,6 tys. przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, tysiąca nowych hospitalizacji oraz 800 tys. utraconych dni pracy. Polski nie stać na to, by co roku puszczać z dymem miliardy złotych.

Dlatego trzeba wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii. Przy wytwarzaniu czystego prądu i ciepła z OZE nie dochodzi do emisji szkodliwych związków chemicznych i pyłów do atmosfery, OZE nie zanieczyszczają więc środowiska naturalnego. Liczne korzyści ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne znacznie przewyższają koszty początkowej pomocy OZE. Zielona energia to nie tylko lepszej jakości powietrze, ale też możliwość ograniczenia importu gazu, węgla i ropy naftowej, rozwój nowoczesnych technologii oraz tworzenie nowych wysokiej jakości miejsc pracy.

Według Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, w przypadku wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju do 2020 r. liczba zatrudnionych np. w sektorze energetyki wiatrowej sięgnie 14 tys. i będzie rosnąć, zwłaszcza w segmencie usług serwisowych.

Nowelizacja ustawy o OZE będzie także ważnym krokiem w kierunku wywiązania się z unijnych zobowiązań, które zakładają, że do 2020 roku Polska ma zużywać 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli to się nie uda, będą groziły nam finansowe kary.

Co istotne, z przeprowadzonych dotąd sondaży jednoznacznie wynika, że Polacy popierają rozwój energetyki odnawialnej i uważają, że znacząco poprawiłaby ona jakość ich życia.

Wsłuchajmy się więc w głos Polaków i wykorzystajmy do walki ze smogiem przyjazną dla środowiska energię ze źródeł odnawialnych. • Daria Kulczycka

  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu


 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  Janusz Gajowiecki

  Prezes Zarządu

 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  Christian Schnell

  Wiceprezes Zarządu

 • Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej

  Paweł Guziński

  Prezes Zarządu

 • Mariusz Witoński

  Prezes Zarządu

 • Ewa Malicka

  Prezes Zarządu

 • dr Stanisław Pietruszko

  Prezes Zarządu

 • Tomasz Sęk

  Prezes Zarządu

 • Włodzimierz Ehrenhalt

  Wiceprezes Zarządu

 • Zbigniew Szpak

  Prezes Zarządu


 • Rafał Czaja

  Prezes Zarządu

 • Beata Kępińska

  Prezes Zarządu

Podpisz list poparcia!